2018-03-01

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD429

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC129

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

 


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD154

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


 

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC114

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD311

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD329

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD285

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD308

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD197

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD199

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD196

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD278

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD195

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD198

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD190

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: UD283

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

nr wykazie prac legislacyjnych Prezesa Pracy Ministrów: UC95

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD220

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD142

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD228

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC94

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD238

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD210

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD202

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD203

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC70

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

nr UD96 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

nr UD92 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

nr ZD5 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

nr ZD4 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

nr ZC7 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

nr UC 58 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

nr UC 56 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

nr UD 33 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

nr UD 91 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

nr UD 196 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się